De effecten van het woningbouwbeleid van de afgelopen jaren voor gemeenten in Utrecht gaat nu echt zichtbaar worden. Het blijkt funest voor veel industrieel erfgoed uit de jaren 1850-1960.

IJsselstein - gebouwen aan Panoven voor de sloop

IJsselstein – gebouwen aan Panoven voor de sloop

Ongeveer vijftien jaar geleden is op het gebied van de woningbouw een nieuw beleid ingegaan. Het beleid brak met de gewoonte om elke plaats maar aan de rand uit te breiden met nieuwe woonlocaties. In elke plaats is intensief gezocht naar woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom. Op zich is dit een goed streven geweest. Het beleid is echter in veel plaatsen met onvoldoende historisch besef in gang gezet.

Enkele voorbeelden:

  • machinefabriek De Hollandsche IJssel in Oudewater
  • werkplaats Panoven 19-21 in IJsselstein (gesloopt-foto)
  • houthandel Van Dam in Bunnik
  • kantoorgebouw en showroom van Hessing in De Bilt
  • de Ocrieffabriek te Eembrugge (gesloopt)
  • loodsen drukkerij Abels in de Strosteeg te Utrecht

Aan het bestemmen van deze locaties voor woningbouw is veelal geen uitgebreid onderzoek vooraf gegaan. Na een langere planperiode wordt het een voldongen feit. Het is tekenend dat bij al deze projecten weinig initiatief van gemeentes, provincie of ontwikkelaars ontplooid is om (delen van) het erfgoed te bewaren. Het onderstreept de noodzaak van een cultuurhistorisch onderzoek en een zorgvuldige afweging, alvorens nieuwe bouwlocaties worden aangewezen. Maar dat is een aanbeveling voor de langere termijn.

Op kortere termijn kan nog wel iets gedaan worden. De stagnerende woningbouw geeft de kans om ten halve te keren. Voor de genoemde voorbeelden is er nog tijd om het voorgenomen beleid aan te passen. Delen van het erfgoed kunnen gered worden! Voor machinefabriek De Hollandsche IJssel is gelukkig in 2014 het tij gekeerd.

(zie rapport 2010 Provincie Utrecht nota capaciteit woningbouwlocaties)

Tagged on: