Het centrum van de binnenvaart is de meest geschikte locatie voor een schippersinternaat, dat was Vreeswijk. In 1910 zaten van de 9.420 schipperskinderen slechts 1.082 dagelijks in de klas. In 1911 kwam er voor hen een school met internaat en kwam er voor een grote groep  onderwijs inclusief zwemlessen.

Nieuwegein Vreeswijk Prins Clausstraat - vm school met schippersinternaat Prins Hendrik

School voor schipperskinderen – het internaat Prins Hendrik

Vreeswijk dankt haar strategische locatie sinds het jaar 1127 aan de aanleg van de Vaartsche Rijn tussen Utrecht en de Lek. Sindsdien is het een belangrijk knooppunt in het scheepvaartverkeer. Vreeswijk is begin 1900 zelfs de grootste binnenhaven van Nederland.

In 1898 verveelden de kinderen zich vaak tijdens het wachten bij de Koninginnensluis en zij hingen op straat rond. Het was moeilijk om voor schipperskinderen onderwijs te verzorgen. De familie was tenslotte veelal onderweg.

In 1911 richtte de protestantse kerk in Vreeswijk de ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor schipperskinderen’ op, met een internaat voor de kinderen. De vereniging ontving naast giften een rijksbijdrage van 75% voor haar doel. Op 19 mei 1913 werd de grond gekocht. De Utrechtse architect M.E. Kuijlen ontwierp de gebouwen. Uiteindelijk begon in 1915 de bouw en vonden de sollicitaties voor leerkrachten en personeel plaats.

De officiële opening op 28 augustus 1915 is verricht door Z.K.H. Prins Hendrik. Hij leende als beschermheer zijn naam aan de school. Het werd in Nederland de eerste school speciaal voor schipperskinderen. Een jaar lang kost en inwoning kostte in 1915 per kind 160 gulden. Onmiddellijk na de opening van de schippersschool stroomden de leerlingen toe.

Nieuwegein - schippersinternaat ansichtkaart

Ansichtkaart – School voor schippers- en kermisfamilies

De school en het internaat waren strikt van elkaar gescheiden. Beide instellingen hadden hun eigen directeur. Na schooltijd kwamen de kinderen onder de verantwoording van het schippersinternaat. Hier sliepen en aten de kinderen, maar kregen bijvoorbeeld ook gymles en (pas) na 1934 zwemles. In 1915 waren er 94 leerlingen, in totaal tot de sluiting in 1984 hebben er 4.123 kinderen in het internaat gewoond. De ansichtkaart maakt duidelijk dat er meer kinderen van families met een rondtrekkend bestaan hun schooltijd doorbrachten.

Het internaat bleef zijn functie behouden tot 1984: het verhuisjaar naar een nieuw complex. In 1995 zijn in dit oude internaat appartementen gebouwd en ook de School voor Beeldende Kunst is er in gehuisvest. Het gebouw en de directeurswoningen zijn Rijksmonument. Vreeswijk is met haar sluizen een binnenvaartcentrum gebleven.

Datering 1915
Adres Prins Clausstraat 2-52, 3433 EN Vreeswijk, gemeente Nieuwegein
Soort gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan water verbonden bebouwing
Tagged on: